Gizlilik Sözleşmesi

1. Genel Bilgi 
WORLD GYM (Yusuf TEKİN) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir. 

2. Tanımlar 
Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 
Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 
Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 
Kişisel veri sahibi : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi 
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu : WORLD GYM (Yusuf TEKİN) bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu 
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

3. Kişisel verileriniz nasıl toplanır? 
Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; 
 • Sizlerin beyanlarınıza istinaden, 
 • WORLD GYM (Yusuf TEKİN) çalışanları, avukatlar, araştırma ve finans şirketleri, 
 • Mahkemeler, diğer resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda,
 • WORLD GYM (Yusuf TEKİN) ait spor tesisi girişi için kullanılan HANDKEY (El Tanıma Terminali) cihazı ile yapılan taramalarda toplanabilir. 
WORLD GYM (Yusuf TEKİN) in tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplamasına izin veriyorum. 

4. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir? 
Kişisel verileriniz; 
 • Basın ve promosyon duyurularının yapılması, 
 • Medya planlamasının yapılması, 
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve takip edilmesi, 
 • Basın bülteni çıkarılması,
 • Sözleşmelere ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması, faturalandırmanın yapılabilmesi ve teyitlerin yapılması, 
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Tesise girişte kimliğin saptanabilmesi, üyelik süresinin kontrol edilebilmesi, üyeliğin sona ermesi durumunda girişin yasaklanabilmesi,  amacıyla işlenmektedir. WORLD GYM (Yusuf TEKİN) in, yukarıda açıklandığı üzere ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi işlemesine izin veriyorum.

5. Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır? 
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir: 
 • Basın duyurularının yapılması amacıyla ilgili danışmanlık ve reklam firmasına, 
 • Müşteri hesaplarının kapanması ve takip edilmesi amacıyla tesisin kayıtlarını tutan muhasebe firmasıyla  
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve takip edilmesi amacıyla araştırma şirketlerine, 
 • Bilgilendirme yapılması amacıyla ilgili sponsor firmalara. 
WORLD GYM (Yusuf TEKİN) in yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve satış sözleşmesi kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile ortak teşebbüsleri ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum. 

6. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulmaması halinde işlenebilir mi? 
Sözleşmelerin kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, WORLD GYM (Yusuf TEKİN) ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir. WORLD GYM (Yusuf TEKİN) ile aramızda bir sözleşme kurulmasa dahi kişisel verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine izin veriyorum. 

7. Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda WORLD GYM (Yusuf TEKİN) ne başvurabilirsiniz: 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi WORLD GYM (Yusuf TEKİN) e yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.